1. Gabinet Logopedyczny Verbis, prowadzony przez mgr Monikę Łoszak, logopedę dyplomowanego, pedagoga, terapeutę pedagogicznego udziela pomocy logopedycznej i pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz dorosłym.
 2. Terapeuta ma prawo do zamiany oferty w każdej chwili, w szczególności poprzez dodawanie lub rezygnowanie ze świadczenia wybranych zajęć, jak również poprzez wprowadzanie modyfikacji cen za wykonywane zajęcia.
 3. Zajęcia logopedyczne trwają od 45 minut do 90 minut, przy czym 5 minut jest przeznaczane na rozmowę z rodzicem lub opiekunem. Zajęcia mogą ulec skróceniu, gdyż ich długość dostosowuję do możliwości danego pacjenta.
 4. Podczas rozmowy z rodzicem lub opiekunem (odbywającej się po zajęciach terapeutycznych), informuję o przebiegu zajęć i obserwowanych postępach terapii, a rodzic lub opiekun przekazuje informację zwrotną dotyczącą efektywności zajęć, zachodzących zmian w funkcjonowaniu pacjenta, o innych formach terapii, którym poddawany jest pacjent równolegle z terapią logopedyczną i spostrzeżeniach innych terapeutów.
 5. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza. W zależności od potrzeb trwa ona od 60 do 90 minut. Diagnoza wykonywana jest z użyciem testu oceny rozwoju lub karty oceny rozwoju. Najważniejsze obserwacje tej oceny są przekazywane bezpośrednio po badaniu. Przed i po badaniu jest prowadzony wywiad z rodzicem lub opiekunem. Wyniki badania przekazywane są rodzicom lub opiekunom na pierwszym lub drugim spotkaniu ustnie i/lub w formie dokumentu (jeżeli rodzic/opiekun wybiera taką formę przekazania informacji).
 6. Program terapii dostosowuję indywidualnie do każdego pacjenta. Największy nacisk kładę na najsłabsze funkcje poznawcze i językowe pacjenta. Ponadto każde spotkanie obejmuje ćwiczenia ogólnorozwojowe wpływające na rozwój systemu językowego. Ćwiczone są przede wszystkim: spostrzeganie wzrokowe, spostrzeganie słuchowe, sprawność motoryczna, operacje myślowe, koncentracja i pamięć.
 7. Pacjent ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jednak nie później niż na 24 godziny przed ich terminem. O planowanej nieobecności pacjent powinien poinformować SMS-em lub telefonicznie.
 8. W przypadku zajęć odwołanych przez pacjenta w terminie krótszym niż 24 godziny ponosi on 50% kosztów zajęć. W przypadku niepojawienia się pacjenta na zajęciach bez wcześniejszego uprzedzenia ponosi on 100% kosztów zajęć. Opłatę należy uiścić w najbliższym możliwym terminie.
 9. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do przekazania logopedzie wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie zdrowia pacjenta, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.
 10. Opłaty za zajęcia są przekazywane terapeucie gotówkowo przed każdymi zajęciami lub – w przypadku pakietu miesięcznego – przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu, stosownie do aktualnego cennika.
 11. Wymagana jest systematyczna praca rodzica lub opiekuna z pacjentem w domu, według zaleceń logopedy.
 12. Pacjent nie ponosi kosztów zajęć, które się nie odbyły z winy terapeuty. Terapeuta powinien poinformować pacjenta o odwołaniu zajęć nie później niż na 24 godziny przed ich terminem.
 13. Opiekun pacjenta ma prawo być obecny w pomieszczeniu podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia pomieszczenia, jeśli podnosi to jakość zajęć i efektywność terapii.
 14. Pacjent zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty udzielonych na piśmie lub ustnie. W przeciwnym przypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.
 15. Terapeuta ma prawo zrezygnować z prowadzenia zajęć w przypadku niestosowania się pacjenta do zaleceń lub częstych absencji pacjenta